PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019. július 15., 08:10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hosszúpereszteg . helyrajzi számú ingatlan (Szajki-tavak strand) bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9676 Hosszúpereszteg, Árpád u. 78.) pályázatot hirdet a Szajki- tavak strand megnevezésű, hosszúperesztegi 2715 helyrajzi számú, 4381 m2 területű ( kivett) strandfürdőre, a 2716/9 helyrajzi számú 3 ha 1209 m2 területű ( kivett) strandfürdőre, valamint az ezen található szociális célú létesítményre; ifjúsági szállóra illetve a 0366/6 helyrajzi számú VI. fürdőtóra , melyek 1/1 arányban Hosszúpereszteg Község Önkormányzata tulajdonát képezi  Szajki-tavak strand (a továbbiakban: Bérlemény) bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) útján történő hasznosítására.

 

I. Pályázók

 

1. Pályázatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be.

2. Nem nyújthat be pályázatot, aki

 1. csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
 2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 3. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 4. az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:
 1. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
 2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;
 3. gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

IV:       állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.

 

II. Bérlemény

 

Az önkormányzat tulajdonában vagy hasznosításában levő az ingatlanhoz tartozó felépítmények (a beépített és felszerelt berendezésekkel együtt) az ingatlanon kívül a Szerződés tárgyát képezik. A Bérlemény víz-, villany-, szennyvíz közművel ellátott.

 

III. A Szerződéssel kapcsolatos előírások

 

1. A Szerződés határozott időre: 2020. január 1-jétől 2025. december 31-ig szól, amely a határozott idő lejártát követően meghosszabbítható. A bérleti díj összege: minimum 2.000.000,- Ft/év.

2. A Bérlemény hasznosításnak célja: strand, ifjúsági szálló üzemeltetése, amire a bérlő jogosult és egyben köteles.  E tevékenység ellátásához szükséges engedélyek beszerzése, kötelező bejelentések megtétele, a feltételek biztosítása, a Bérlemény működőképes állapotra történő felszerelése a bérlő feladata.

3. A bérlő a teljes Bérlemény további bérbeadására vagy használati jogának átengedésére nem jogosult.

4. A szerződési időszak teljes tartama alatt a bérlő köteles viselni a Bérleménnyel kapcsolatos közterheket, közüzemi díjakat. A bérlő köteles a Bérleményre vagyonbiztosítást kötni, és azt a Szerződés időtartama alatt fenntartani, köteles továbbá általános és szolgáltatási felelősségbiztosítást kötni.

5. A Bérlemény üzemeltetéshez szükséges karbantartásáról és felújításáról, állagmegőrzéséről, a Bérlemény működőképességének fenntartásáról, a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások betartásáról és betartatásáról, az időszakos felülvizsgálatra köteles létesítmények felülvizsgálatáról, az ez alapján vagy az egyébként szükséges javítások elvégzéséről a bérlő köteles gondoskodni. A Bérlemény tisztántartása, őrzése, a parkolással kapcsolatos feladatok ellátása a bérlő kötelessége.

6. A Bérleményen átalakítás, értéknövelő beruházás csak az önkormányzattal kötött előzetes, a költségviselésre is kiterjedő írásbeli megállapodás alapján végezhető.

 

IV. A pályázati eljárás

 

1. A pályázati felhívás www.hosszupereszteg.hu weboldalon történő közzétételének időpontja: 2019. július 15.

2. A Bérlemény Farkas Margit polgármesterrel (30/846-0193) történő előzetes egyeztetés alapján tekinthető meg.

3. A pályázaton való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték összege: 1.000.000 Ft, melyet legkésőbb a pályázat benyújtásáig kell átutalással teljesíteni Hosszúpereszteg Község Önkormányzata 11747037-15421618-00000000 számú költségvetési számlája javára.

4. Az ajánlati biztosíték a nem nyertes pályázó részére visszautalásra kerül.

5. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték kaució.

6. A pályázatokat zárt borítékban Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (9676 Hosszúpereszteg, Árpád u. 78.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen oly módon, hogy az átvétel ténye igazolásra kerüljön. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Szajk-strand üzemeltetés pályázat”.

7. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

8. A pályázatok felbontásának helye 9676 Hosszúpereszteg, Árpád u. 78. (Hosszúpereszteg Község Önkormányzata hivatali helyisége) és ideje: 2019. augusztus 22.( csütörtök). 10.00 óra. A bontási eljáráson a pályázók személyesen vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek.  A képviseleti jogosultságot írásban igazolni szükséges.

9. A bontási eljárást követően több pályázó esetén pályázati tárgyalás tartására kerül sor, amelyen azon pályázók vehetnek részt, akik a kiírásnak megfelelnek, valamint csatolták a szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A pályázati tárgyaláson az ajánlattevőknek a bérleti díjra kell licitálnia. A pályázati tárgyaláson az induló bérleti díj 2.000.000 Ft/ év minimum bérleti díj, melyet a licitálás során legalább 100. 000 Ft-tal emelni kell. A pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja.

10. A pályázati tárgyalás helye 9676 Hosszúpereszteg, Árpád u. 78. (Hosszúpereszteg Község Önkormányzata hivatali helyisége) és ideje: 2019. augusztus 22. (csütörtök) 13.00 óra.

11. A pályázati tárgyalást követően a képviselő-testület zárt ülésen dönt a pályázat eredményének megállapításáról, majd a döntést követő 30 napon belül a pályázat nyertesével bérleti szerződést köt.

12. A Képviselő-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

13. A nyertes pályázó visszalépése esetén a Képviselő-testület jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.

14. A Képviselő-testület döntését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül valamennyi ajánlattevővel közlésre kerül a pályázat eredménye.

 

 

V. A pályázatra vonatkozó előírások

 

1. A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a pályázó nevét, adatait, lakóhelyét / székhelyét, képviselőjét;
 2. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó átlátható szervezet;
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok (I/2. pont);
 4. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, azok teljesítését vállalja;
 5. az üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseket;
 6. a pályázó számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolatát a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban, a minimális bérleti díj összege rendelkezésre áll-e a számlán.
 7. vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételi igazolást, cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, melyben szerepel a strandszolgáltatáshoz szükséges tevékenységi kör.

2. A pályázat akkor érvényes, ha

 1. határidőben került benyújtásra;
 2. tartalmazza az V/1. pontban felsoroltakat (formai érvényesség), és
 3. megfelel a jelen pályázati felhívásban előírt feltételeknek (tartalmi érvényesség). 

 

Hosszúpereszteg, 2019.július 11.

 

  Farkas Margit

   polgármester

 


« Vissza az előző oldalra!


Hosszúpereszteg Község Önkormányzata - Magyar